Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 do 30.06.2022

Projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic szkół średnich w wieku 15-16 lat. Do jego celów należy poszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości i umiejętności krytycznego myślenia oraz uczenia się. Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy jest kursem trwającym 30 godzin. Składa się z 3 modułów: financial literacy (zagadnienia finansowe), przedsiębiorczość, krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. 


Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Okres realizacji projektu:  od 1.09.2019 do 31.01.2023 

Projekt organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje następujące kursy:

Kurs 1. Komunikatywny senior: Szkolenie z języka angielskiego

Kurs skierowany do osób w wieku 65+.

Kurs 2. Szkolenie z metody CLIL-VET

Kurs skierowany do osób dorosłych, przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w programach kształcenia o profilach technicznych, którzy już skończyli swoją edukację na poziomie zasadniczym.

Kurs 3. Szkolenie dla licealistów: Język angielski i współczesny świat

Kurs skierowany do uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat.

Kurs 4. Szkolenie Angielski dla maturzystów: język, kultura, komunikacja.

Kurs skierowany do uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Kurs 5. Szkolenie dla licealistów: business English i świat ekonomii

Kurs skierowany do uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat

Do celów projektu należy rozwinięcie wiedzy i kompetencji uczestników w obszarze języka angielskiego, które w zależności od zadania: umożliwią pozostanie aktywnymi zawodowo i społecznie (Kurs 1), wzmocnią konkurencyjność na rynku pracy oraz przygotują do wypełnienia obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Kurs 2), przygotują do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia i stworzą możliwość intensywnego kontaktu z językiem angielskim na poziomie akademickim (Kurs 3 i 5), przygotują do egzaminu maturalnego z języka angielskiego (Kurs 4).

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 31.12.2023

Projekt organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje następujące kursy:

 • Warsztaty “Pogromcy mitów ekonomicznych” - zajęcia z ekonomii eksperymentalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych; młodzież w wieku 15-19 lat weźmie udział w szkoleniach w swoich własnych szkołach na terenie Warszawy lub w sesjach wyjazdowych, adresowanych do szkół spoza Warszawy. 
 • Kursy sprawozdawczości finansowej - szkolenia dla dorosłych osób aktywnych zawodowo, niepracujących bądź chcących zmienić pracę. Kursy przygotowywać będą do przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz instytucji użytku publicznego.
 • Akademia umiejętności menedżerskich - cykle szkoleniowe dla osób dorosłych, będących pracownikami przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do ich objęcia. 
 • Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości - kursy dla osób o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości.
 • Matematyka ekonomii - zajęcia przewidziane dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (młodzież w wieku 12-15 lat). Tematyka kursów obejmować będzie zagadnienia z zakresu rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych. 
 • Angielski w miejscu pracy - szkolenie poświęcone funkcjonowaniu na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Zajęcia skierowane będą do osób poszukujących pracy (posiadających pracę i pragnących zmian, a także osób bez pracy) i odznaczających się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Kursy dla seniorów - zajęcia dedykowane osobom w starszym wieku. Ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów za pomocą opracowanego specjalnie w tym celu programu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i nauk ekonomicznych. Szkolenia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym.
 • Marketing inicjatyw lokalnych - kurs ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi marketingowych; dedykowany osobom realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe i in.).=

Program "Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy" 

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2019 do 31.12.2023 

Uniwersytet Warszawski rozpoczął realizację działań w ramach programu pn. Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy wspierającego uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r. w ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego".

W wyniku prowadzonego od lutego 2022 roku sieciowania koordynatorów inicjatyw proukraińskich realizowanych na UW udało się osiągnąć interdyscyplinarny charakter planowanego wsparcia, w wyniku czego Program skupia aż 19 różnych działań realizowanych przez pracowników z 17 różnych jednostek z UW i jest nadzorowany przez WNE UW.

Zakładane jest, iż w ramach całego programu (do października 2023) zostanie objętych wsparciem min. 3000 obywateli Ukrainy.

Grupa docelowa: społeczność pozaakademicka składająca się z obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, są to osoby niebędące standardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego

Głównymi celami proponowanych działań jest wsparcie osób z Ukrainy przybyłych na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 roku lub później:

 • w poszukiwaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnie z preferencjami i umiejętnościami,
 • nauka języka polskiego poprzez praktykę,
 • budowanie niezależności ekonomicznej ukraińskich rodzin,
 • zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny mieszkańców Polski (w tym największej mniejszości w Polsce); rozwój i dobrobyt społeczny,
 • integracja środowiskowa z lokalną lub branżową społecznością,
 • zapobieganie wykluczeniu młodzieży i całych rodzin, zapobieganie marginalizacji i przestępczości.

W programie zaplanowano następujące działania

 • kursy języka polskiego jako obcego,
 • kursy języka angielskiego
 • kursy innych języków (portugalski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
 • warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej
 • wielopokoleniowe adaptacyjne spacery miejskie po Warszawie
 • warsztaty i wsparcie psychologiczne
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • warsztaty „jak uczyć się skutecznie”
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci i młodzieży
 • eksperymentalne warsztaty przyrodnicze
 • kursy komputerowe
 • webinaria wspierające opiekunów, wychowawców i trenerów zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy
 • wsparcie prawne migrantów (warsztaty + konsultacje)
 • intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów lub pracy w języku polskim
 • dostosowanie kompetencji wysoko wykwalifikowanych migrantów
 • wykłady otwarte połączone z warsztatami 2